Oglądasz archiwalną wersję strony. Przejdź do nowej strony.

Psy asystujące w miejscach publicznych

Fundacja Pomocna Łapa przeprowadziła kampanię informacyjna nt. obowiązujących przepisów prawnych dotyczących możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych i trenerów wraz z psami asystującymi w miejscach użytku publicznego. Poniżej umieszczamy treść listu informacyjnego.


Szanowni Państwo!

 

Fundacja „Pomocna Łapa" zajmuje się szkoleniem psów asystujących osobom z niepełnosprawnością ruchową. Jednym z celów statutowych Fundacji „Pomocna Łapa" jest szerzenie informacji o roli psów pomagających osobom z niepełnosprawnością. W tym roku za priorytetowe uważamy możliwie szerokie rozpropagowanie informacji o zmianie ustawy dotyczącej osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy psów asystujących.

 

W listopadzie 2008 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie weszły w życie 19 czerwca br., wprowadzając artykuły 20a i 20b, mówiące o prawach osób niepełnosprawnych posiadających psy asystujące (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., opublikowana w Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r).

 

1.Osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy psa asystującego we wszystkich rodzajach miejsc użyteczności publicznej tj. biurach, urzędach, restauracjach, sklepach, galeriach, kinach, teatrach itd. Prawo przebywania w tych miejscach przysługuje również trenerom z psami odbywającymi szkolenie w kierunku psa asystującego.

2.Dotyczy to również prawa osób niepełnosprawnych do przebywania w miejscu pracy wraz ze swoim psem asystującym oraz nakłada na pracodawcę obowiązek umożliwienia osobie niepełnosprawnej przebywania w miejscu pracy wraz z psem.

 

 

USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz. U. Nr 223, poz. 1463)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:

 

„11) psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.";

 

2) po art. 20 dodaje się art. 20a i 20b w brzmieniu:

 

„Art. 20a. 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji,
w tym także budynków biurowych i socjalnych.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

 

6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Art. 20b. 1. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

  • DomKan
Sponsorzy: