Oglądasz archiwalną wersję strony. Przejdź do nowej strony.

1. O psa asystującego ubiegać się mogą osoby :
    a) niepełnosprawne ruchowo, które ukończyły 18 lat i są sprawne umysłowo
    b) niedowidzące, które ukończyły 18 lat i sa sprawne umysłowo

 

2. Przyszły opiekun musi mieć możliwość zapewnienia psu wyżywienia, opieki weterynaryjnej oraz regularnych spacerów.

 

3. Osoby zainteresowane występują do fundacji z formularzem zgłoszeniowym o przyznanie psa.

 

4. Na podstawie przesłanych dokumentów następuje wstępna kwalifikacja.

 

5. Po przejściu wstępnej kwalifikacji zapraszamy do fundacji, na bezpośrednią rozmowę, w celu bliższego poznania się oraz określenia zakresu pracy psa.

 

6. Fundacja, po spotkaniu i analizie dokumentów, zaprasza na cykl szkoleń, po zaliczeniu których, przydziela najbardziej odpowiedniego psa. Jeśli jednak w danej chwili nie dysponuje takim psem, wpisuje zainteresowaną osobę na listę oczekujących.

 

7. Po przydzieleniu psa rozpoczynają się regularne spotkania i dalsze szkolenia, mające na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do współpracy z nowym towarzyszem. Nie określamy liczby spotkań. Wszystko zależy od wzajemnego zrozumienia się psa i przewodnika.

 

8. Kiedy zespół jest gotowy do współpracy, następuje, na podstawie pisemnej umowy, przekazanie psa, który pozostaje zawsze własnością fundacji.


9. Umowa przekazania psa podpisywana jest na czas określony lub bezterminowo, o czym decydują obydwie strony umowy.


Osoba otrzymująca psa z Fundacji Pomocna Łapa zgadza się na wykorzystanie jej wizerunku do celów fundacji.
Sponsorzy: